• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Een levend raadsprogramma

Al weer ruim een jaar geleden waren de verkiezingen voor de gemeenteraad. Het CDA is de verkiezingen ingegaan met het verkiezingsprogramma ''Voor een dorp dat we willen doorgeven''. Na de verkiezingen hebben de fracties van de T@B, SGP en ChristenUnie een coalitieakkoord opgesteld. Afgesproken is om ook met een raadsprogramma te komen. Nu zult u zeggen: ''Wat is dit?''

In het raadsprogramma staan de invoering van de Omgevingswet, duurzaamheid, burgerparticipatie en regionale samenwerking centraal. Het raadsprogramma is nog niet klaar. Het moet een levend document zijn waarin de gehele raad en het college zich herkent.

De Omgevingswet gaat per 1 januari 2021 van start. Dit is een wetsvoorstel dat een aantal bestaande wetten op het gebied van wonen bundelt. De wet biedt kansen om inwoners nog eerder bij gemeentelijke plannen te betrekken. Het CDA is van mening dat bij het verminderen van regels het van belang is dat het college vertrouwen aan inwoners durft te geven. Initiatieven van inwoners zoals de petitie van de bewonersgroep De Rokerij zijn welkom.
Bij duurzaamheid gaat het vooral om een gedragswijziging. Het CDA heeft concrete plannen hierover. Pak vaker de fiets naar je werk. Schaf zonnepanelen aan. Leg een fietssnelweg langs de A15 aan. Plant bomen langs het fietspad. Betrek inwoners bij de toekomstige aardgasvrije woningen.

Dit brengt mij bij het onderwerp burgerparticipatie. In het CDA-verkiezingsprogramma is aangegeven om bepaalde voorstellen uit het college voor te leggen aan een panel van inwoners. Van belang is dat de gemeente ook periodiek de tevredenheid van de inwoners meet. Burgerpeilingen dragen bij aan het vertrouwen in het gemeentebestuur.

En dan regionale samenwerking. Het CDA vindt de Drechtraad, = gezamenlijke gemeenteraad, nuttig om besluiten te nemen. Denk aan beslissingen over de toekomst van de Regionale sociale dienst, over regionale visies zoals wonen en de A15 lobby. De Drechtraad is vooral nuttig omdat raadsleden uit de regio elkaar vaker ontmoeten.
Het CDA ziet het raadsprogramma als een kans om haar idealen met de andere raadsfracties te realiseren. Ideeën zijn altijd welkom, neem dan dus contact met ons op.

Timon van Zessen, CDA raadslid