• Katy van Houwelingen

Indirecte subsidies?!

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad het onderzoeksrapport naar indirecte subsidies behandeld. Kern van het onderzoek betreft de indirecte financiële ondersteuning van sportverenigingen door het niet kostendekkend verhuren van sportaccommodaties. De belangrijkste ratio achter subsidieverstrekking is dat de financiële ondersteuning activiteiten of faciliteiten, die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de gemeente, mogelijk maakt. De financiële ondersteuning van recreatieve sport draagt bij aan het realiseren van maatschappelijke doelen van onze gemeente, bijvoorbeeld het stimuleren van de volksgezondheid. Omdat verhuur niet via de subsidieverordening is geregeld, wordt gesproken over indirecte subsidiëring. Ondanks het beeld dat hierover is ontstaan, is met de titel van het onderzoek niets mis. Over de gevolgen van het onderzoek valt meer te zeggen.

Allereerst dient subsidieverlening een transparant en controleerbaar proces te zijn. Met betrekking tot de gemeentelijke sportaccommodaties is hier geen sprake van. Gebleken is dat de tarieven voor gebruik van de sportaccommodaties historisch zijn gegroeid en dat een expliciete onderbouwing niet aanwezig is. De SGP vindt dat dit moet veranderen en dat zoveel mogelijk gestreefd moet worden naar eenduidige, goed onderbouwde verhuurtarieven.

Verder is het belangrijk dat ingezet wordt om, waar mogelijk, de mate van kostendekkendheid van de sportaccommodaties te vergroten. Belangrijk is dat de sportverenigingen intensiever betrokken worden bij de exploitatie van de sportaccommodaties. Dit kan mogelijk leiden tot beperking van de gemeentelijke uitgaven, effectiever en efficiënter beheer en onderhoud van de sportaccommodaties alsook het overdragen van verantwoordelijkheden aan onze inwoners.

Jan Noordzij,

Raadslid SGP