Ledenvergadering Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK Vrijdag 31 januari houdt de Oranjevereniging Giessem-Oudekerk haar jaarlijkse ledenvergadering in café-restaurant Olt-Ghiessen. Aanvang 20.00 uur.

De agenda omvat onder andere de bespreking van de notulen van 2019, het jaar en financieel verslag en bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Elmar van Mourik, Anke van Garderen en secretaris Jan van der Vlies. Het bestuur draagt Marco Lock voor voor de nog openstaande vacature. Verder wordt het jaarprogramma ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Dit omvat Koningsdag, 5 mei viering en Gondelvaart. Aan het eind van de vergadering is de traditionele gratis verloting.

Leden worden uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Niet-leden die lid willen worden zijn deze avond ook welkom.