• Archief BDUmedia

Burgerparticipatie centraal

H'VELD-G'DAM De gemeente wil de komende jaren meer ruimte bieden aan initiatieven van inwoners. Dat staat in het Collegeprogramma 2018-2022 dat het college van burgemeester en wethouders dinsdag heeft gepresenteerd. De titel ervan luidt: Met en voor elkaar aan de slag.

door Ward den Besten 

Het was de bedoeling dat Collegeprogramma eind vorig jaar al klaar zou zijn. Dat het nog tot half februari heeft geduurd, komt volgens de collegeleden doordat ,,het een drukke tijd'' is geweest. Maar wethouder Jan Nederveen beaamt dat hij het document liever eerder had gepresenteerd.

In het Collegeprogramma wordt het beleid van de gemeente voor de komende vier jaar uiteengezet. Het is een uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord dat na de verkiezingen tussen de TAB, de SGP en de ChristenUnie is gesloten.

Maar ook in het Collegeprogramma worden geen heel concrete maatregelen genoemd. Veel van het bestaande beleid wordt verder uitgewerkt en nieuwe plannen onderzocht. ,,Veel plannen staan op de schouders van vorige colleges'', zegt wethouder Theo Boerman daarover.

Wat in het bijzonder opvalt is dat de gemeente de komende periode ,,meer dan tevoren'' wil inzetten ,,op verbinding in en met de samenleving''. Daarbij wordt zelfs gesproken van ,,een andere manier van werken''. De gemeente heeft ,,het uitgesproken voornemen om burgerparticipatie meer centraal te stellen'', zo valt te lezen.

,,Als eerste stap inventariseren we wat we al doen aan burgerparticipatie en beschrijven we de verschillende rollen van de gemeente (gemeenteraad, college en organisatie). Dit doen we via een startgesprek tussen college en gemeenteraad. Over vier jaar hebben we op een gerichte en structurele manier (nieuwe) doelgroepen betrokken bij vraagstukken in de samenleving.''Het college voegt er wel aan toe dit niet betekent dat alle initiatieven gerealiseerd zullen worden. ,,Steeds zal een afweging gemaakt moeten worden tussen het algemeen belang en het individuele belang van (groepen van) inwoners.'' Dat gebeurt via een transparant proces, aldus het college.

Voor alle plannen uit het Collegeprogramma is vooralsnog 255.000 euro structureel en 180.000 euro incidenteel nodig. Dat geld is vooral bedoeld voor het onderhoud van wegen en het groenbeheer, aldus wethouder Boerman. Ook voor het thema duurzaamheid wordt structureel 150.000 euro uitgetrokken.