• Archief BDUmedia

Drechtsteden rollen de rode loper uit

H'VELD-G'DAM De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft na een bestuursoriëntatie, verschillende onderzoeken en vele beraadslagingen vlak voor het zomerreces de knoop doorgehakt en gekozen voor toetreding tot de Drechtsteden. Nu zijn de rollen omgedraaid. De zes gemeenten die tezamen dit samenwerkingsverband vormen praten momenteel over de buurman die hen wil vergezellen. Hoewel gisteravond de Zwijndrechtse gemeenteraad nog een besluit moest nemen (de krant was op dat moment al gesloten) kan worden aangenomen dat Hardinxveld welkom wordt geheten tijdens de Drechtraadvergadering op 3 november. Met open armen zelfs. Achtereenvolgens Alblasserdam, Sliedrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht stemden unaniem in met het toetredingsverzoek. Diverse politici haalden wel aan dat er veel werk aan de winkel is. Het Kompas zet op een rijtje wat er moet gebeuren en beschrijft waarom de gemeente zich in de gewillige armen van de Drechtsteden laat vallen en daarmee haar Alblasserwaardse roots (grotendeels) verlaat.

Door Erik de Bruin

Waarnemend burgemeester Roel Augusteijn legt desgevraagd uit dat de gemeente na het officiële besluit in de Drechtraad een complex traject ingaat van uittreding uit gemeenschappelijke regelingen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, invlechting in de verschillende dochterorganisaties van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en het opnieuw organiseren van de eigen organisatie. Hij gaat ervan uit dat de volledige toetreding voor 1 januari 2018 zijn beslag krijgt. De integratie vindt stapsgewijs plaats. Op de vraag of Hardinxveld van plan is overal in te participeren en of dit een eis is vanuit de Drechtsteden antwoordt hij dat wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van aansluiting bij het Drechtstedelijk Klant Contact Centrum dat in de maak is. Als Hardinxveld besluit daar niet aan deel te nemen is zij niet de enige. Papendrecht en Zwijndrecht besloten vorig jaar van deze net in gang gezette trein af te springen omdat ze vrezen dat hun inwoners in de toekomst naar Dordrecht moeten reizen om daar hun paspoort/rijbewijs op te halen. Augusteijn laat ook weten dat Hardinxveld voorlopig blijft deelnemen aan het belastingsamenwerkingsverband SVHW. Gekeken naar de beraadslagingen die in bovengenoemde gemeenten hebben plaatsgevonden is daar begrip voor (het vormt geen bottleneck). Hardinxveld zal in de verdere toekomst wel ook deze vorm van samenwerking moeten afsnijden en in moeten ruilen voor Drechtstedelijke participatie.

Wat ook in verschillende gemeenteraden werd aangestipt was de vraag of het draagvlak binnen de Hardinxveldse politiek wel groot genoeg is. Alle oppositiepartijen stemden op 9 juli tegen het raadsvoorstel. Had dit besluit niet door een ruimere meerderheid (de stemverhouding was 9-7) genomen moeten worden? ,,Sommige oppositiepartijen wilden blijven samenwerken in de AV-regio, anderen hadden wel gevoelens voor de Drechtsteden, maar zware twijfels ten aanzien van de financiën en de snelheid van het proces", blikt de burgemeester terug. ,,De coalitie vond dat het tijd was om door te pakken en duidelijkheid te geven over de toekomst van de gemeente." Uit de verdere beantwoording blijkt dat - hetgeen de oppositie bij de besluitvorming aankaartte - nog geen zicht is op hoeveel alles gaat kosten. Zowel wat betreft het toe- als uittreden. De gemeente laat weten dat zowel door Hardinxveld als de Drechtsteden voorbereidingen worden getroffen. ,,Er wordt een impactanalyse gemaakt van elk organisatieonderdeel. Die analyse vormt samen met het besluit door de Drechtraad het uitgangspunt voor gesprekken over de exacte wijze van toetreding. Deze gesprekken vinden plaats na de besluitvorming. Dan wordt meer duidelijk over de financiële en personele gevolgen op afdelingsniveau", zo luidt het antwoord op de vraag of de ambtelijke organisatie wordt afgeslankt. Het Kompas vroeg ook wat inwoners gaan merken. ,,We blijven in onze dienstverlening inspelen op de behoeften en wensen van burgers, bedrijven en instellingen. De baliefunctie in het gemeentehuis blijft behouden. Wel treden er veranderingen op in het sociale domein aangezien we toetreden tot de Sociale Dienst Drechtsteden. Hierover zullen we goed communiceren met de bewoners die dit betreft. Als mede-eigenaren kunnen we sturen op de dienstverlening."

Vorige week was Arno Brok, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van zowel de Drechtraad als het Drechtstedenbestuur, te gast in de Papendrechtse gemeenteraad. Voorafgaand aan het debat over Drechtstedelijke samenwerking legde de bestuurder de rode loper uit voor Hardinxveld-Giessendam, dat volgens hem uitstekend past in het sociaal-economisch profiel van de Drechtsteden. Zijn mooie woorden verleiden de krant tot de vraag aan diens ambtgenoot wat Hardinxveld de Drechtsteden te bieden heeft. ,,De ligging langs de A15 en de Merwede en de bijbehorende bedrijvigheid zorgen ervoor dat er veel inhoudelijke aanknopingspunten zijn", steekt Augusteijn van wal. ,,Qua cultuurhistorie zijn er ook veel overeenkomsten. Het Drechtstedenbestuur heeft aangegeven dat wij qua karakteristiek en positie goed passen. We verwachten allebei dat Hardinxveld de Drechtsteden versterkt." Op de omgekeerde vraag wat de Drechtsteden Hardinxveld te bieden heeft, antwoordt de burgemeester dat dit samenwerkingsverband nationaal aanzien heeft. ,,De gemeente wordt onderdeel van een groter geheel. Dat wil zeggen: Hardinxveld-Giessendam wordt een deel van 'de stad aan het water met een top maritiem cluster'. Door de krachten te bundelen zijn we samen met de zes andere gemeenten in de Drechtsteden in staat ons in te zetten voor economische ontwikkeling en (inter)nationale profilering."

,,We sluiten onze ogen niet voor de AV-regio", zegt de burgemeester desgevraagd. ,,Er zullen altijd onderwerpen zijn waarvoor samenwerking vereist is." Tot slot haalt hij aan dat de Drechtsteden sinds de bestuurlijke oriëntatie in 2012 altijd een reële optie is geweest. ,,Ver voor 2012 is op bestuurlijk niveau veel gesproken over samenwerking in de AV. Om uiteenlopende redenen liep dit keer op keer op niets uit. Eind 2014 is besloten om te onderzoeken wat de gevolgen en mogelijkheden zijn van toetreding tot de Drechtsteden. Daarnaast is besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheid en gevolgen van het aangaan van een inkooprelatie met buurgemeenten in de Alblasserwaard. Gorinchem heeft hierop geacteerd en een offerte uitgebracht." De keuze viel op de Drechtsteden, die, zo geeft Augusteijn aan, een bewezen concept heeft ontwikkeld. En daarmee Gorinchem, Hardinxvelds grote broer, een slag voor was. Frappant is dat binnen de Drechtsteden door verschillende politici wordt gehengeld naar Gorcum, die met haar maritieme maakindustrie ook in het sociaal-economisch profiel past.

Fotobijschrift: Na besluitvorming door de Drechtraad wordt meer duidelijk over de financiële en personele gevolgen. De baliefunctie in het gemeentehuis blijft volgens de gemeente behouden.