• Het Kompas Hardinxveld-Giessendam.nl

Financiële opklaringen voor Hardinxveld

H'VELD-G'DAM Gemeente Hardinxveld-Giessendam kan zich opmaken voor een ietwat rooskleurige toekomst. Voor het eerst sinds jaren wordt er niet meer bezuinigd en is er meer geld om te investeren. De gemeenteraad heeft donderdag de programmabegroting voor komende jaren goedgekeurd. Ondanks de positieve financiële ontwikkelingen blijft de raad behoedzaam. De extra inkomsten voor de gemeente worden vooralsnog ingezet om reserves aan te vullen.

door Ward den Besten

,,Donkere wolken zijn verdrongen door een liefelijk zonnetje'', is de conclusie van wethouder Theo Boerman. ,,Dat voelt aangenaam en dat is aangenaam'', voegt hij eraan toe. Het college is volgens de wethouder ,,naarstig op zoek'' geweest naar een sluitende begroting voor 2016. ,,En daar zijn we meer dan in geslaagd.'' Want nadat het college de begroting rond had, kwam het nieuws uit Den Haag dat gemeenten een flinke zak geld tegemoet kunnen zien.

Dat betekent dat Hardinxveld in 2016 en de komende jaren tienduizenden tot honderdduizenden euro's van het Rijk meer ontvangt. Voor dit jaar wordt het begrotingsoverschot 166.158 euro, waar eerder werd uitgegaan van zo'n 120.000 euro. Voor 2020 was een overschot geraamd van zo'n 35.000 euro, dat nu uitkomt op ruim 7 ton. In de programmabegroting staat tevens dat de woonlasten, zoals de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing, niet harder zijn gestegen dan de inflatie. Ook voor 2017 is dat het streven. Hardinxveld blijft landelijk gezien daarmee een dure middenmoter en staat op plaats 258 van de 390 op de lijst van goedkoopste gemeenten.

Het financiële plaatje is goed nieuws, vinden ook de raadsleden, al is er niet gelijk reden tot juichen. Daarvoor zien ze te veel apen en beren op de weg. Onder meer kosten van toetreding tot Drechtsteden, de veranderingen binnen het sociaal domein, de opbrengsten van grondverkoop en de financiering van de aanpak wateroverlast worden genoemd als risico's. Daar komt bij dat de algemene reserve flink is geslonken en dat de totale schulden in 2017 iets oplopen. ,,We moeten ons niet te snel rijk rekenen en behoedzaam blijven'', liet SGP-fractievoorzitter Arjan Meerkerk dan ook optekenen.

Wethouder Boerman adviseert de raad om goed na te denken waar in de toekomst meer geld naar toe moet. ,,We hebben een begrotingsoverschot en hoe willen we dat begrotingsoverschot gaan inzetten?'' Wel laat hij weten niet van plan te zijn in 2017 al meer geld uit te geven. ,,Ons idee als college is dat we richting 2018 dit overschot laten staan. We bestemmen het niet. Als in de loop van het jaar iets moet gebeuren, kunnen we dat voor een deel gebruiken. En in de begroting voor 2018 gaan we kijken hoe we nu eigenlijk met die gelden omgaan.''

Door de partijen werd alvast een aantal proefballonnen opgelaten. Zo pleite de VVD ervoor om de lasten voor de horeca te verlichten. De suggestie kon op steun rekenen van de PvdA, die op haar beurt opnieuw verlaging van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorstelde. De PvdA vreest dat mensen momenteel zorg mijden door de hoogte van de eigen bijdrage. De motie die ook door de ChristenUnie en het CDA was ondertekend, haalde het niet. Wel beloofde wethouder Trudy Baggerman nog dit jaar met een eigen voorstel te komen over de Wmo, al is volgens haar geen sprake van zorgmijding.

De TAB en het CDA konden elkaar vinden op het gebied van verkeersveiligheid. Zo zien beide partijen graag dat de Nieuweweg-Noord wordt aangepakt. De meeste overeenstemming bestond over het idee van de PvdA om serieus werk te maken van armoedebestrijding bij kinderen. Het Rijk heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld, maar dan moet de gemeente wel met een concreet plan komen. Ook Boerman laat weten daar serieus naar te gaan kijken.