• import

Gemeente gaat nieuwe fase in met planvorming IJzergieterij

H'VELD-G'DAM De gemeente gaat een nieuwe fase in bij de planvorming voor het project IJzergieterij waar zo'n 100 à 150 woningen gebouwd gaan worden. Dat betekent concreet dat op korte termijn een definitief Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) wordt vastgesteld. Daarna wordt de bestemmingsplanprocedure gestart.

Gebroeders Blokland heeft eerder als grondeigenaar het initiatief genomen om van de locatie van de IJzergieterij een nieuw woon- en verblijfsgebied te maken. Vanuit de gemeente is daar positief op gereageerd. In het verleden had de gemeenteraad een structuurvisie vastgesteld, waarbij deze locatie werd benoemd om de ruimtelijke functie om te vormen naar wonen. In samenspraak met de Klankbordgroep De IJzergieterij zijn vervolgens gesprekken gevoerd over de invulling van het SPvE.

Het SPvE bevat ruimtelijke kaders: de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de kwaliteitscriteria waaraan zowel bebouwing als inrichting van de openbare ruimte moeten voldoen. Een concept SPvE is vervolgens gepresenteerd tijdens raadsbijeenkomst De Ontmoeting van 21 juni 2018. Met de reacties die tijdens/rond De Ontmoeting zijn ontvangen, is het SPvE daarna verder in samenspraak met de Klankbordgroep De IJzergieterij uitgewerkt.

Tijdens de raadsbijeenkomst De Ontmoeting van 14 februari 2019 hebben meerdere bewonersgroepen ingesproken. Zo heeft de Klankbordgroep De IJzergieterij ingesproken, maar werd er ook ingesproken door de groep Bewonersbelangen Peulenstraat-Zuid en Bewonersvereniging Nieuweweg. Ze spraken met name over het onderwerp van integrale verkeersafhandeling. De gemeente kiest er daarom voor om een onafhankelijk bureau onderzoek te laten doen naar het verkeersaspect, waarbij de opdrachtformulering wordt afgestemd met de belanghebbenden.VERVOLGPROCES Het project IJzergieterij gaat nu een nieuwe fase van planontwikkeling in. De verwachting is dat het definitieve SPvE voor de zomer wordt vastgesteld. Na het vaststellen van het SPvE organiseert de gemeente een brede informatiebijeenkomst. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het SPvE en de verdere bestemmingsplanprocedure toegelicht. Het onderzoek naar verkeer is een belangrijk onderdeel van de bestemmingsplanprocedure.

Het college vindt het belangrijk om bij het vervolgproces iedereen te betrekken. Zo zijn alle bewonersgroepen uiteraard van harte welkom, maar ook andere belanghebbenden. Zo ontvangen alle omwonenden een uitnodiging voor deze bewonersbijeenkomst. Uiteraard zijn ook geïnteresseerde woningkopers van harte welkom.

De IJzergieterij ligt op een bijzondere locatie, op een prominente plek aan de rivier de Beneden-Merwede. Het gebied is deels in gebruik als bedrijfslocatie en de bestaande bebouwing is sterk verouderd. De grondeigenaar en ontwikkelaar, Gebroeders Blokland, heeft het initiatief genomen voor het maken van een ontwikkelplan met als doel de locatie te transformeren tot een nieuw woon- en verblijfsgebied. Daarbij wordt gestreefd naar het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefmilieu met een gedifferentieerd programma van 100 à 150 woningen.

Kijk voor meer informatie op https://gebroedersblokland.nl/gebroeders-blokland/de-ijzergieterij/