'Heldere visie op veranderproces'

H'VELD-G'DAM Commissaris van de Koning Jaap Smit woont donderdagavond een buitengewone raadsvergadering bij waarin hij de profielschets voor de toekomstige burgemeester krijgt overhandigd. Als het goed is wordt op 22 september bekendgemaakt wie de nieuwe eerste burger wordt van 'een gemeente in verandering', zoals de ondertitel luidt. Op 17 november wordt hij of zij geïnstalleerd. 

door Erik de Bruin

Dan is de cirkel rond. De hele procedure heeft dan van begin tot eind precies een jaar geduurd. Dat het sneller kan, bewijst de gemeente Papendrecht. Daar maakte de huidige burgemeester tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie bekend dat hij op 1 oktober met pensioen gaat. De commissaris kreeg al in februari de profielschets overhandigd. De sollicitatieprocedure is inmiddels in gang gezet en zal ertoe leiden dat vanaf 2 oktober een ander bewindspersoon de scepter zwaait. Hardinxveld neemt langer de tijd, maar heeft daar ook alle reden toe. Het gaat om de eerste vaste burgemeester sinds het vertrek van Maria Wiebosch-Steeman in april 2012. Nadien vervulden respectievelijk Bert Blase en Roel Augusteijn, die nog steeds aan het hoofd staat van het gemeentebestuur, de rol van waarnemer. Wat ook meespeelt is het veranderproces (vandaar ook de titel) dat de gemeente ondergaat. Hardinxveld treedt uiterlijk op 1 januari 2018 toe de Drechtsteden.

De nieuwe burgemeester dient, zo is te lezen in de profielschets, een heldere visie te hebben op hoe de nieuwe ambtelijke organisatie vorm moet gaan krijgen. Hij of zij moet ervaring hebben als bestuurder. 'Bij voorkeur met transitieprocessen.' Zo was het aanvankelijk verwoord. Het gemeentebestuur benadrukte echter dat ervaring met transitieprocessen noodzakelijk is. Daar is om die reden dan ook meer gewicht aan gegeven. Het college uitte ook een andere wens, namelijk: dat niet de indruk wordt gewekt dat financiële ondersteuning wordt geboden bij het vinden van geschikte woonruimte. Verder waren er geen aanmerkingen.

 

PUBLIEKSCAMPAGNE B&W waardeert de wijze waarop het proces vorm wordt gegeven. Om de gemeenschap de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren is de afgelopen maanden een actieve en intensieve publiekscampagne op touw gezet. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters, ging de straat op om reacties te verzamelen. ,,Bijna 160 reacties op twee locaties in het dorp. De markt in Beneden-Hardinxveld en bij de supermarkt in Boven. Dat heeft onze verwachtingen overtroffen. We zijn de inwoners zeer erkentelijk", aldus Wim de Ruiter, die de commissie voorzit. De gemeente moest wel aan de bak. Wat te doen met die ruim tweehonderd reacties? Per brief en e-mail waren er ook zienswijzen binnengekomen en betrokken burgers spraken hun wensen ten aanzien van de nieuwe burgervader- of moeder eveneens uit in een speciale Ontmoeting op 17 maart in de raadszaal. De emmer liep over. Hoe ga je dat verwerken? Een zogenoemde woordenwolk bood uitkomst. Zie boven het artikel het resultaat. Hoe groter het woord, hoe vaker het is genoemd.

 LEIDRAAD Van de nieuwe burgemeester wordt onder andere verwacht dat hij of zij een bruggenbouwer, een mensenmens, een verbinder en een vernieuwer is. 'Een boegbeeld dat tussen de mensen in staat als het kan en erboven als het moet', zo is te lezen. 'Die op respectvolle en open wijze communiceert en onafhankelijk, zichtbaar en betrokken is.' Op het terrein van openbare orde en veiligheid is besluitvaardigheid en daadkracht vereist. De politieke portefeuille zal beperkt zijn en hij of zij moet moderne (sociale) media inzetten om, zoals de burgemeester van buurgemeente Sliedrecht bijvoorbeeld veelvuldig doet, een communicatieve brug te slaan naar inwoners. In crisissituaties dient de burgemeester doortastend op te treden en rust uit te stralen. Ook wordt het belangrijk gevonden dat hij of zij bewust voor Hardinxveld-Giessendam kiest. 'De intentie moet er zijn om minimaal één termijn te blijven en zich spoedig - in elk geval binnen een jaar - in de gemeente te vestigen en de plaatselijke gemeenschap te leren kennen.' Na ongeveer honderd dagen vindt het eerste functioneringsgesprek plaats. De profielschets dient daarbij als leidraad en dat is ook het geval bij een eventuele herbenoemingsprocedure na zes jaar. Bij het lezen van het stuk weten geïnteresseerde bestuurders dus wat van hen wordt verwacht en kunnen ze nagaan of ze in het geschetste plaatje passen. Ze lezen ook wat hen te wachten staat. Door de positieve punten en aandachtspunten te belichten krijgen kandidaten een beeld van Hardinxveld, dat zich profileert als een bedrijvige gemeente ('zie de vele scheepswerven, aannemingsbedrijven en timmerfabrieken') met een dorps karakter en sterk sociale verbanden die onderdeel wordt van de maritieme topregio Drechtsteden. En daarmee, al wordt dat niet zo omschreven, niet meer is geworteld in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 'We blijven wel in verbinding met de A-V. De samenwerking verandert, maar de band blijft.' Ook de sterk vertegenwoordigde transportsector en het unieke gegeven van drie treinstations in een dorp van nog geen 18.000 inwoners worden uitgelicht. Zo ook het rijke verenigingsleven, de vele vrijwilligers en mantelzorgers en het levendige centrum. Bovendien wordt verwezen naar het streven van het huidige college om een slagvaardige gemeente te zijn die actief samenwerkt met met inwoners, bedrijven en instellingen.

 

'TRANSPARANT' Hardinxveld-Giessendam wordt in de markt gezet, in de hoop dat vele geschikte kandidaten de komende tijd (er komt een vacature in de Staatscourant te staan) toehappen. Zij worden binnengehengeld door de cvdK, die de eerste selectie maakt. De tweede ronde is voor de vertrouwenscommissie, die in gesprek gaat met de geselecteerde sollicitanten en daar de beste uit pikt. ,,Mochten we toch  iemand willen spreken die in principe al was afgevallen dan kan dat", legt Wim de Ruiter uit. ,,De procedure is volledig transparant. Ook in de eerste ronde heeft de gemeente een belangrijke stem. We krijgen inzicht in alle sollicitatiebrieven." Hij zegt er wel bij alle vertrouwen te hebben in de commissaris. ,,Het gesprek in november was zeer plezierig. We zaten op één lijn." Plezierig is ook het woord dat hij gebruikt bij een terugblik op wat de vertrouwenscommissie al heeft gedaan. ,,Wat we als fractievoorzitters hebben besproken is vertrouwelijk (de commissie heet niet voor niets zo). Daarom ben ik wat voorzichtig. Als ik vertel dat de procedure tot nu toe op plezierige wijze is verlopen, zegt dat denk ik wel genoeg. We zijn blij met de profielschets en de input van bewoners."