• SHe Fotografie | Suzanne Heikoop

'Huishoudboekje op orde'

H'VELD-G'DAM Het gemeentelijke huishoudboekje is de komende jaren goed op orde. Wethouder Theo Boerman (financiën) presenteert de gemeenteraad dan ook een meer dan sluitende begroting.

Wethouder Theo Boerman (financiën) legt uit: ,,Het huishoudboekje van de gemeente is goed op orde. De positieve omslag in 2017 hebben we goed vast kunnen houden. Het jaar 2019 en de jaren daarna bieden dan ook een goed financieel vooruitzicht. We hebben het geld om verder te werken aan een kwalitatieve verbetering van ons dorp."

Hij vervolgt: ,,We doen dat over de volle breedte. De zorg voor onze inwoners, de woon- en leefomgeving, de veiligheid, economie en bereikbaarheid, duurzaamheid en woningbouw. Maar, ook nu we ruimer in ons jasje zitten blijven we scherp letten op onze uitgaven. Ook de komende jaren zetten we in op een verdere verlaging van onze schulden. Juist als het financieel beter gaat is het verstandig om dit te doen en zo ruimte te scheppen door lagere rentelasten."

Als de wethouder naar de toekomst kijkt, blijft hij voorzichtig: ,,Gelden die wij vanuit het Rijk ontvangen voor bijstandsuitkeringen en zorg blijven onvoldoende om de kosten te dekken. Daar zit een groot zorgpunt. Ook vertoont de jaarlijkse algemene uitkering van het Rijk nog steeds geen stabiel beeld. De uitkering uit de septembercirculaire viel fors lager uit voor 2018. Vandaar dat de gemeente 2018 verwacht te eindigen met een klein negatief saldo."
Wethouder Theo Boerman: ,,Een negatief saldo dat we vanwege financieel stabiel beleid kunnen opvangen. Maar, ik wil niet zorgelijk eindigen. Het financiële meerjarenperspectief is positief. Het gaat goed met Hardinxveld-Giessendam. Helemaal als we rond om ons kijken in de wereld. Het college is dankbaar dit dorp te mogen besturen en heeft de mouwen opgestroopt om het goede te doen voor de inwoners van het dorp."

Ontwikkelingen in 2019 zijn er onder andere in duurzaamheid, sociaal domein, wonen en een leefbare en veilige gemeente. Hier volgen enkele speerpunten uit de begroting.

DUURZAAMHEID De gemeente voelt een grote verantwoordelijkheid om zuinig met de aarde om te gaan. Nu en in de toekomst. De aanpak van de gemeente richt zich in eerste instantie op het terugdringen en verduurzamen van energieverbruik. De gemeente ondertekende daarom al eerder het Energieakkoord Drechtsteden.

SOCIAAL Het Sociaal Team ondersteunt inwoners met vragen waar ze zelf niet uitkomen. Ook wordt 2019 het jaar waarin de nieuwe werkwijze van de Maatschappelijke Agenda (MAG) volledig start. StuwKR8 is als uitvoerder van de MAG begonnen. In 2019 kijken we terug hoe de start van de MAG is verlopen.

WONEN Het college vindt het belangrijk dat inwoners goed kunnen wonen. Daarom bouwen we voor onze eigen inwoners en voor de eigen groei van de gemeente. We vinden het belangrijk dat er woningen gebouwd worden waar inwoners behoefte aan hebben. Ook start de gemeente met de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor bijvoorbeeld bouwen of verbouwen gemakkelijker maken.

LEEFBAAR Om de gemeente leefbaar en veilig te houden, stelt de gemeente een nieuw veiligheidsplan op. Dit veiligheidsplan kijkt naar actuele thema's, zoals heling, seniorenveiligheid en ondermijning. Ondermijnende criminaliteit is de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. De komende jaren kijken we waarop de aanpak van georganiseerde/ondermijnende criminaliteit komt te liggen. Onlangs zijn de medewerkers van de gemeente erop getraind om ondermijnende criminaliteit beter te herkennen.