Ontwerp-waterbeheerprogramma vastgesteld

H'VELD-G'DAM Het bestuur van Waterschap Rivierenland heeft vorige week hethet ontwerp-Waterbeheerprogramma 2016-2021 vastgesteld, met als titel Koers houden, kansen benutten. Met dit programma blijft het waterschap op koers om het rivierengebied veilig te houden tegen overstromingen, om voldoende en schoon water te hebben en om het afvalwater effectief te zuiveren.

Voor wie in vogelvlucht kennis wil nemen van de plannen van het waterschap is er een korte, aantrekkelijke webversie van het waterbeheerprogramma beschikbaar op www.waterschaprivierenland.nl. Natuurlijk is ook het volledige waterbeheerprogramma op deze website te vinden, met de doelen, de maatregelen en de financiële consequenties van het waterbeheer voor de komende zes jaar.

In de periode van 17 maart tot en met 27 april is het voor iedereen mogelijk op het ontwerp-Waterbeheerprogramma 2016-2021 te reageren. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen, via de website, schriftelijk of mondeling. Na de inspraakperiode verwerkt het waterschap de reacties. Naar verwachting wordt het definitieve waterbeheerprogramma in november 2015 vastgesteld.