• Waterschap Rivierenland
  • Waterschap Rivierenland

Waterschap gaat illegale bootjes en steigers in Giessen aanpakken

H'VELD-G'DAM Waterschap Rivierenland gaat het probleem met illegaal afgemeerde vaartuigen in de Buiten-Giessen en Binnen-Giessen aanpakken. Deze bootjes versmallen het bevaarbare water en hinderen de doorvaart. Ook de objecten, zoals steigers en vlonders, die in de loop der jaren in de rivier zijn gebouwd worden aangepakt. Sommige voldoen aan de eisen van Waterschap Rivierenland; maar veel van deze objecten zijn in strijd met de regels van het waterschap. Een van de maatregelen die het waterschap gaat nemen is het vaststellen van een algemene regel. dat houdt in dat een groot aantal illegale situaties in een keer legaal wordt.

,,Er is nu een situatie ontstaan waarbij de grote hoeveelheid objecten en afgemeerde vaartuigen de functie van de rivier verstoort. Er zijn onder andere nadelige gevolgen voor de veiligheid en de doorvaart van de vaarweg, de waterberging en de waterkwaliteit. Dit is een ongewenste situatie", aldus een woordvoerder van Waterschap Rivierenland. Het waterschap gaat de wijzigingen in twee fases doorvoeren.

EERSTE FASE In de eerste fase wordt een wijziging van de legger Wateren voor de Giessen doorgevoerd. De legger is de kaart met wateren van het waterschap. In de legger staat waar wateren liggen, hoe ze eruit zien en welke technische constructies er zijn. De legger geeft ook aan wie het onderhoud verzorgt aan de wateren. Bij de wijziging stelt het waterschap een C-strook vast. Dit is een strook van 1 meter breedte langs de oevers. Ook passen zij de breedteprofielen aan; dat zijn de grenzen van de oevers.

Vervolgens wordt er gekeken naar het verkeersbesluit ligplaatsverbod Giessen. Het waterschap moet zorgen voor veiligheid en doorvaart van het scheepvaartverkeer. Voor een veilige en vlotte doorvaart is een minimale vaarbreedte nodig van 10 meter voor de smalle delen van de Giessen en van 12 meter voor de Buiten-Giessen tussen de Peulensluis en de voetgangersbrug. Om deze vaarweg vrij te houden is een ligplaatsenverbod nodig.

INFORMATIEBIJEENKOMST De ontwerpbesluiten liggen tot en met 24 oktober tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel. Beide ontwerpbesluiten en de bijlagen zijn ook digitaal te raadplegen via de website:www.overheid.nl. Tijdens de inzagetermijn organiseert het waterschap ook een informatiebijeenkomst: dinsdag 3 oktober van 16.00 uur tot 20.30 uur in restaurant Kampanje aan de Troelstrastraat 5 in Hardinxveld-Giessendam. Het is een inloopbijeenkomst. Medewerkers van het waterschap zijn aanwezig om de leggerwijziging te bespreken.

Het definitieve besluit tot wijziging van de legger Wateren en het verkeersbesluit zullen naar verwachting in december 2017 worden vastgesteld en in werking treden.

TWEEDE FASE In de tweede fase stelt het waterschap een algemene regel vast voor objecten die zich bevinden binnen de strook C-water van de betreffende wateren. In de C-strook zijn objecten voor recreatief gebruik toegestaan. Het object moet dus een relatie hebben met het recreatief medegebruik van het water (sportvissen, varen e.d.). Dit betekent dat door deze algemene regel een groot aantal illegale situaties in een keer legaal wordt , namelijk voor alle bestaande objecten voor recreatief gebruik die binnen de C-strook liggen.

Voor andere objecten gelden de regels op grond van de legger en de keur van het waterschap. De keur is een verordening van het waterschap waarin gebruik, beheer en onderhoud van waterstaatswerken is vastgesteld.

Vaststelling van deze algemene regel vindt naar verwachting ook plaats in december 2017. De regel treedt dan begin januari 2018 in werking, tegelijk met de leggerwijziging en het verkeersbesluit.

Met de inwerkingtreding van de leggerwijziging en de algemene regel zal de veiligheid op de Buiten Giessen en de andere betreffende wateren toenemen.