• Waterschap Rivierenland

Waterschap: steigers en vlonders in Giessen mogen bij gegarandeerde doorvaart

H'VELD-G'DAM Waterschap Rivierenland staat onder voorwaarden steigers en vlonders toe in delen van de Buiten- en Binnen-Giessen. Belangrijk hierbij is dat de doorvaart gegarandeerd blijft. Hiermee meent het waterschap de beste oplossing te hebben gevonden voor omwonenden van de betreffende vaarten en daarbuiten.

In de Buiten-Giessen en een deel van de Binnen-Giessen bij Hardinxveld-Giessendam zijn de afgelopen jaren steigers en vlonders neergelegd. Sommige steigers en vlonders voldeden aan de regels die Waterschap Rivierenland hieraan stelt, maar veel ook niet. Het waterschap kan zijn waterbeheertaak hierdoor minder goed uitvoeren. Zo werd bijvoorbeeld doorstroming van water belemmerd. Ook kwam de vaarveiligheid in gevaar: de doorvaart werd belemmerd door aangemeerde boten. Hier moest een oplossing voor worden gevonden.

Waterschap Rivierenland heeft in de Buiten- en Binnen-Giessen een strook aangewezen waar onder voorwaarden steigers en vlonders voor recreatief gebruik mogelijk zijn. Wat buiten deze strook aan bestaande objecten aanwezig is, mag blijven staan. De objecten mogen daar echter niet worden vervangen. Bedrijfsmatig gebruik blijft zowel binnen als buiten de aangewezen strook verboden.

Voor een veilige en vlotte doorvaart is een minimale vaarbreedte nodig van 7 meter voor de smalle delen van de Giessen. Voor de Buiten-Giessen (tussen de Peulensluis en de bocht bij de Jupiterflat ter hoogte van het perceel Buitendams 217) is een vaarbreedte van 12 meter nodig. Om dit te garanderen wordt in deze delen van de vaarweg een ligplaatsverbod ingesteld. Eigenaren van boten mogen hier aanmeren om uit- of in te stappen, maar de boten mogen er niet blijven liggen. Het waterschap gaat hier op toezien.

Met deze maatregelen meent Waterschap Rivierenland dat de diverse belangen het beste met elkaar in overeenstemming zijn. Bewoners langs de Buiten- en Binnen-Giessen krijgen mogelijkheden voor steigers en vlonders. Varen wordt veiliger voor alle boten op de Giessen. En het waterschap kan beter zorgen voor voldoende water en een goede waterkwaliteit in de regio.

Het waterschap heeft eerst het voornemen tot deze besluiten bekend gemaakt. Hierdoor hadden belanghebbenden gelegenheid hun zienswijze in te dienen. Tijdens de inzagetermijn zijn 70 zienswijzen ontvangen. De besluiten zijn bekendgemaakt op 31 mei 2018. Op de website van Waterschap Rivierenland staat meer informatie over de besluiten.